ProSonas generelle forretningsbetingelser

/ProSonas generelle forretningsbetingelser
ProSonas generelle forretningsbetingelser 2017-06-16T09:08:26+00:00

Er andet ikke skriftligt aftalt, gælder følgende standardbetingelser for aftaler mellem ProSonas og kunder:

1 Aftalegrundlag

Disse forretningsbetingelser gælder for alle ordrer afgivet af Kunden, og for alle leverancer, som foretages af ProSonas A/S på baggrund deraf. Kundens eventuelle indkøbsvilkår eller øvrige særlige krav er kun gældende hvor disse er optaget i den indgåede aftale. Afvigelser fra betingelserne skal fremgå af aftalens, beskrevet som særlige vilkår.

2 Tilbud og aftaleindgåelse

Tilbud fra ProSonas A/S er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 8 dage regnet fra tilbudsdatoen, medmindre anden periode er angivet i tilbuddet. Endelig aftale mellem ProSonas A/S og Kunden er først indgået, når ProSonas A/S har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til Kunden i form af underskrevet aftale.

3 Omfang og specificering af de aftalte ydelser

ProSonas A/S leverer de i aftalen specificerede ydelser. I det omfang Kunden ikke på aftaleindgåelsestidspunktet kan beskrive den ønskede produktion, kan parterne vælge at specificere denne gennem en planlægningsproces (Planlægningsproces) initieret af ProSonas A/S. Kunden betaler ProSonas A/S for den anvendte tid medgået hertil og til de i aftalen anførte timetakster.

ProSonas A/S faciliterer endvidere forud for gennemførelse af produktionsoptagelserne et forberedelsesforløb (Preproduction), hvor Kunden skal endeligt fastlægge sig på location, eventuelle rekvisitter, storyboards, personer, speaks, detail-tidsplan m.v.

Pre-production gennemføres i henhold til den aftalte tidsplan. Hvor der forinden allerede ér gennemført en Planlægningsproces, kan denne helt eller delvist erstatte Pre-production forløbet.

Når et element i produktionen er godkendt, skal Kunden påregne, at det ikke er muligt at foretage ændringer i produktionen inden for den aftalte tidsplan og indenfor den aftalte økonomi. Ændringer til de aftalte ydelser og til godkendte elementer skal ske i henhold til det nedenfor anførte om ændringer til den aftalte produktion.

4 Kundens udtrædelsesadgang

Kunden kan på ethvert tidspunkt udtræde af aftalen. Udnytter kunden sin udtrædelsesadgang betaler Kunden for det af ProSonas A/S allerede udførte arbejde, samt for de aktiviteter der er planlagt i den kommende 90 dages periode fra udtrædelsestidspunktet. Hvor der er oplyst estimat for sådanne opgaver, afregnes der ud fra de oplyste estimater.

ProSonas A/S er herudover berettiget til at fakturere afvendt tid til aflysning af bookninger og tilsvarende nødvendige nedlukningsaktiviteter, herunder kompensation til aflysning af freelancepersonale samt omkostninger, der efter ProSonas A/S’s vurdering ikke kan afværges, herunder eksempelvis leje af faciliteter eller udstyr, bookning af flybilletter mv.

5 Leveringstid

ProSonas A/S bestræber sig på at levere sine ydelser i henhold til den mellem parterne aftalte tidsplan. Med mindre andet er angivet under ”Særlige vilkår”, er leveringstider omtrentlige, og overskridelser kan finde sted, uden dette kan anses for en misligholdelse af Aftalen fra ProSonas A/S’s side.

6 Ændringer til den aftalte tidsplan

Ønsker Kunden at foretage ændringer til den aftalte tidsplan, fremsætter Kunden ønske herom overfor ProSonas A/S, som herefter fremsætter udkast til ny tidsplan.  Kunden betaler et engangsvederlag på kr. 3.000 for udarbejdelsen af ny tidsplan samt evt. også kompensation for udgift til lønninger, der ikke kan afværges.

I den udstrækning Kundens ønsker eller forhold i øvrigt medfører aflysning/flytning af aktiviteter, faktureres Kunden fortsat for de aflyste eller flyttede aktiviteter, med mindre andet skriftligt aftales, idet Kunden kan ikke forvente, at ProSonas A/S kan re-allokere sine ressourcer til andre opgaver eller foretage aflysning af bestilte faciliteter eller udstyr. ProSonas A/S er herudover berettiget til at fakturere afvendt tid til aflysning af bookninger mv.

Fakturering for aflyste eller flyttede aktiviteter sker på det oprindeligt forudsatte faktureringstidspunkt i henhold til betalingsplanen, uanset aktiviteten nu først udføres på et senere tidspunkt.

7 Ændringer til den aftalte produktion

Ønsker Kunden at foretage ændringer til allerede godkendte elementer, aftales sådanne ændringer efter tilbud fra ProSonas A/S. Kunden er udtrykkeligt gjort opmærksom på, at selv små ændringer i elementerne der indgår i den færdige produktion, kan medføre et væsentligt forøget tidsforbrug, og at ProSonas A/S vil fakturere Kunden herfor efter de i kontraktens punkt 4 oplyste takster.

8 Kundens valg af location

Hvor optagelserne ikke foregår i ProSonas A/S’s studie, er Kunden ansvarlig for valg af location, hvor optagelserne skal gennemføres, med mindre andet fremgår af aftalen. Hvis Kunden har fravalgt at ProSonas A/S foretager location scouting, er Kunden ansvarlig for den valgte locations egnethed til optagelserne, ligesom Kunden bærer risikoen for at optagelserne kan gennemføres forsvarligt og som planlagt.

Kunden skal sikre sig, at der ikke optræder elementer (personer, hændelser, produkter, holdninger, stemninger, visuelle udtryk etc.) på den valgte location, som ikke skal indgå i den færdige produktion.

ProSonas A/S kan afvise at gennemføre optagelser på en location, hvis ProSonas A/S finder den af Kunden udpegede location for uegnet, eller hvis optagelsernes gennemførelse vil udsætte mandskab eller udstyr for unødig risiko.

9 ProSonas A/S location scouting

ProSonas A/S udfører en location scouting på den eller de af Kunden udvalgte locations, med mindre Kunden har fravalgt dette.

Location scouting gennemføres med henblik på at vurdere en locations egnethed til brug for planlagte optagelser, herunder bl.a. om Kunden skal sikre særlige forhold forinden optagelserne kan gennemføres, om ProSonas A/S skal tage særlige forholdsregler i forhold til udstyr mv.

Locations skal udvælges senest på det i aftalen eller tidsplanen anførte tidspunkt.

Efter gennemførelse af location scouting rapporterer ProSonas A/S til Kunden om en locations egnethed for de planlagte optagelser. Finder ProSonas A/S ikke en location for egnet, skal Kunden enten afhjælpe forholdene, der gør den udvalgte location uegnet, eller Kunden skal anvise en ny location. Er de påpegede forhold af en sådan karakter, at de efter ProSonas A/S’s opfattelse ikke på tilfredsstillende vis vil kunne udbedres, kan ProSonas A/S helt afvise en location. Udpeges en ny location kan dette medføre udskydelse af den aftalte tidsplan uden dette kan tilskrives ProSonas A/S’s forhold, ligesom udpegelse af ny location medfører at ProSonas A/S gennemfører ny location scouting.

Vælger Kunden at optagelserne skal gennemføres på en udpeget location, der er fundet uegnet eller hvor påpegede forhold ikke er afhjulpet, er ProSonas A/S ikke ansvarlig for kvaliteten af den færdige produktion for så vidt angår påvirkningen af produktionen fra sådanne påpegede forhold på den valgte location, herunder også om optagelse på den af Kunden valgte location kan gennemføres.

10 Udendørs optagelser, eksterne forhold mv.

Hvis vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag umuliggør eller vanskeliggør gennemførelsen af planlagte optagelser, er ProSonas A/S berettiget til betaling for den anvendte tid på optagelsesdagen uanset om resultatet af dagens arbejde kan indgå i den færdige produktion.

Hvor forholdene medfører et merforbrug af tid i forhold til afgivne estimater, er ProSonas A/S tilsvarende berettiget til at fakturere for sådant merforbrug. Er der afgivet fastpristilbud med angivelse af antal optagelsestimer, kan merforbrug der overstiger dette antal optagelsesdage tilsvarende faktureres.

Bevirker forholdene i øvrigt, at mandskab eller udstyr udsættes for unødig risiko, kan ProSonas A/S afvise at gennemføre optagelserne uden dette kan anses som misligholdelse.

Udskydes tidsplanen som følge af vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag, anses dette ikke for en forsinkelse.

11 ProSonas A/S’s kunstneriske frihed

Hvor Kunden ikke har specificeret andet i sin kravspecifikation og hvor andet ikke er afdækket under produktionens Preproduction forløb og eventuelle Planlægningsproces, er ProSonas A/S berettiget til at træffe en række kunstneriske og praktiske valg, som har indvirkning på den færdige produktion.

Sådanne valg kan bl.a. omfatte stemmeføring ved voice over / speaking, tempo, optagelsesvinkler, belysning, farve- og lydbehandling, forhold på location, manuskript, valg af beklædning og personer, valg af musik, skrifttyper, valg af råmateriale til klipning af master optagelser til den færdige produktion m.v.

I den udstrækning Kunden ønsker foretaget ændringer i optagelserne eller redigeringen heraf for forhold, der kan karakteriseres som ProSonas A/S’s kunstneriske eller praktiske valg, sker dette som en betalbar ændring og efter ændringsproceduren beskrevet ovenfor i punkt 7.

12 Kundens forhold

Kunden er ansvarlig for egne forhold, herunder også egne medarbejderes og øvrige antagne personers sygdom, udeblivelse fra optagelser og tilsvarende. Hvor parterne ikke har aftalt andet i aftalen, er Kunden ansvarlig for, at optagelser kan gennemføres som planlagt, herunder at de fornødne rekvisitter er tilstede.

13 Kundens godkendelse

ProSonas A/S anmoder efter eget valg løbende under Præ-produktions forløbet og Planlægningsprocessen og eventuelt under optagelsernes efterbehandling og redigering om Kundens gennemsyn og godkendelse af kladder og udkast samt eventuelt om Kundens beslutning i forhold til valg af tekster, fonte, farver og andre elementer, som skal indgå i den færdige produktion, og som ProSonas A/S kan vælge at henlægge under kunstneriske og praktiske valg.

Hvor ikke andet følger af tidsplanen, skal Kunden indenfor 24 timer efter fremsendelsen fra ProSonas A/S fremkomme med eventuelle bemærkninger samt meddele sine beslutninger i forhold til de præsenterede valg.

Meddelelser skal gives pr. e-mail til den hos ProSonas A/S oplyste kontaktperson. Foreligger rettidig meddelelse ikke, anses dette for en godkendelse af fremsendte kladder og udkast. Hvor Kunden ikke har meddelt sin beslutning i forhold til præsenterede valg, kan ProSonas A/S enten udskyde tidsplanen eller foretage valget for Kunden som del af ProSonas A/S’s kunstneriske og praktiske frihed i henhold til reguleringen ovenfor.

Når Kunden har godkendt en kladde eller et udkast, kan ændringer kun foretages mod ekstrabetaling i henhold til nyt tilbud fra ProSonas A/S.

ProSonas A/S fremsender udkast til den færdige produktion til kundens godkendelse. Kunden er forpligtet til at godkende udkastet, når de i aftalen indeholdte krav er opfyldt, herunder når udkastet indeholder de beslutninger Kunden løbende har truffet gennem Præ-produktionsforløbet, Planlægningsprocessen og/eller optagelsernes efterbehandling.

ProSonas A/S foretager herefter levering af den endelige produktion. Levering anses for sket, når ProSonas A/S har meddelt Kunden link, hvorfra produktionen kan downloades.

14 Visningsret til den endelige produktion

Kunden meddeles fra tidspunktet for betaling af ProSonas A/S’s fulde tilgodehavende efter aftalen en uoverdragelig visningsret til den færdige produktion. Visningsretten omfatter, at Kunden offentligt må foretage visning og spredning af produktionen i uændret form. Kunden opnår ikke øvrige rettigheder udover den anførte visningsret, og alle immaterielle rettigheder forbliver hos ProSonas A/S.

Kunden må ikke foretage ændringer i den færdige produktion leveret af ProSonas A/S, herunder må Kunden ikke undlade indeholdte akkrediteringer, som typisk indeholdes i rulletekster i slutningen af produktionen.

Når produktionen anvendes på et online medium skal der i sammenhæng med præsentationen af produktionen være et aktivt link til ProSonas A/S’s hjemmeside med teksten ”Produceret af ProSonas A/S Videoproduktion”

Enhver anvendelse af den leverede produktion i strid med den meddelte visningsret anses for en krænkelse af ProSonas A/S’s ophavsrettigheder.

15 ProSonas A/S’s ret til at anvende egne optagelser

ProSonas A/S kan frit anvende dele af master optagelserne i forbindelse med produktioner, der udføres for andre kunder, når sådanne dele ikke indeholde referencer til Kunden, men alene kan betegnes som neutrale optagelser. Tilsvarende er ProSonas A/S berettiget til efter eget valg at benytte optagelser fra andre opgaver, hvor disse af ProSonas A/S vurderes egnede.

16 Opbevaring af master optagelser

Hvis Kunden ikke har tilkøbt længere opbevaringsperiode, opbevarer ProSonas A/S ikke optagelser og tilhørende filer og dokumenter i mere end 8 dage fra aflevering til kunden.

17 Kundens ansvarlige kontaktperson

Kunden udpeger ved indgåelsen af aftalen med ProSonas A/S en ansvarlig kontaktperson, som er bemyndiget til at træffe de fornødne beslutninger gennem projektets gennemførelse. I den udstrækning den udpegede ansvarlige kontaktperson ikke er tilgængelig på dage, hvor optagelserne foretages, eller på øvrige aftalte tidspunkter, og her kan træffe løbende beslutninger for Kunden, eller hvis den ansvarlige kontaktperson ikke i øvrigt gennem projektet indenfor 24 timer kan træffe beslutning og give tilbagemelding på ProSonas A/S’s forespørgsler, er ProSonas A/S berettiget til at fakturere for den ekstra tid og de omkostninger, som påløber projektet som følge heraf.

18 Persondata og clearing af rettigheder

I den udstrækning de af ProSonas A/S foretagne optagelser medfører en behandling af persondata, skal Kunden anses for dataansvarlig og ProSonas A/S for databehandler. ProSonas A/S handler alene efter Kundens instruks og træffer i øvrigt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Forud for optagelsernes påbegyndelse skal Kunden sikre, at der foreligger fornødent skriftligt samtykke fra de personer, der optræder på en optagelse.

Ønsker kunden efterfølgende personer, nummerplader, logoer, navne, stedangivelser og lign. sløret og/eller redigeret ud af optagelserne, er ProSonas A/S berettiget til at fakturere for medgået tid hvis ikke dette tidsforbrug var kendt for ProSonas A/S på tidspunktet for udregning af estimeret tidsforbrug på opgaven.

Kunden skal på tilsvarende vis sikre, at der foreligger fornødne skriftlige samtykker fra eventuelle rettighedshavere hvis produkter, værker/ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andet indgår i optagelserne. Kunden er ansvarlig for, at visning af den færdige produktion ikke udgør en krænkelse af tredjemands enerettigheder eller en overtrædelse af markedsføringsloven i forhold til sådanne produkter, værker, varemærker eller øvrige rettigheder, som ikke er tilføjet produktionen af ProSonas A/S. Bliver ProSonas A/S mødt med krav fra tredjemand som følge heraf, skadesløsholder Kunden ProSonas A/S for all tab og omkostninger forbundet hermed.

19 Indhentning af tilladelser

I det omfang gennemførelse af optagelser kræver særlig godkendelse eller opnåelse af tilladelse (herunder invitationer, clearing af adgang, betalt entre etc.), er kunden ansvarlig for, at sådan foreligger.

20 Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er oplyst i DKK og ekskl. moms og forudsætter fakturering af kunde med dansk CVR.nr. Udenlandske betalere faktureres med 25% tillæg.

Aftalen kan indeholde prisangivelser som estimater eller fastpris for hele eller dele af leverancen. Hvor ProSonas A/S har angivet et estimat eller fastpris, omfatter sådan pris alene det eller de elementer, der er beskrevet under estimatet eller fastprisen. Alle accessoriske ydelser som ikke er indeholdt i beskrivelsen for den angivne pris afregnes i henhold til den medgåede tid og til de i aftalen anførte timepriser.

Anvendt tid afregnes pr. påbegyndt time. Hvor der er afgivet estimat eller fastpris på optagelsesdage, udgør én optagelsesdag 2 x 3 mandetimer (adskilt af pause). Anvendt tid på anden transport, pakning og udpakning af biler, rengøring af udstyr mv. er ikke indeholdt i angivne priser på optagelsesdage og faktureres særskilt herudover.

Tid medgået til transport afregnes til den i aftalen anførte timepris for transporttid og inkluderer kørte km. Udlæg til bro, færge, hotel mv. faktureres særskilt som afholdte udlæg.

Hvor ProSonas A/S har angivet et estimat, er sådanne estimater fastsat ud fra den viden ProSonas A/S havde på tidspunktet for afgivelsen af estimatet. Estimater er alene at betragte som ca. angivelser for det forventede tidsforbrug og skal derfor betragtes som ikke-bindende.

ProSonas A/S er derfor i alle tilfælde berettiget til at fakturere for det faktisk medgåede tidsforbrug, hvor der er afgivet estimat.

Ydelser der leveres efter medgået tid og på timebetaling faktureres månedsvis bagud. Afholdte udlæg faktureres til Kunden straks efter afholdelsen og med tillæg af 30 % i administrationsvederlag. Udlægsfakturaer forfalder til betaling straks.

Betalingsbetingelser på udstedte fakturaer er 8 dage netto.

Betaler Kunden ikke en udstedt faktura rettidigt, bortfalder alle for det samlede projekt eventuelle meddelte rabatter og eventuelle ydelser som ProSonas A/S har tilbudt at levere uden beregning. Sådanne bortfaldne ydelser kan derefter enten tilkøbes kontant eller udgå af leverancen.

Ved forsinket betaling er ProSonas A/S berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyrer indtil betaling sker.

Kundens betalingsmisligholdelse anses i alle tilfælde for væsentlig misligholdelse, der berettiger ProSonas A/S til at standse yderligere leveringer og arbejder uden at ifalde ansvar, uanset om levering skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale mellem parterne. ProSonas A/S’s samlede tilgodehavende hos Kunden – forfaldent som uforfaldent – forfalder herudover til straksbetaling. ProSonas A/S kan herudover gøre sine almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende.

Kunden kan ikke foretage betaling for leverede ydelser ved modregning, med mindre andet er aftalt særskilt.

I tilfælde af misligholdelse af kontrakten, må kunden ikke benytte råmateriale, film under udarbejdelse eller færdigproduceret materiale.

Forudbetalte timer, klippekort, puljeordninger, abonnementer etc.  nulstilles hvert år ved årsskiftet i forbindelse med årsregnskabets klargørelse. Ubrugte timer refunderes ikke.

Depositum refunderes ikke.

21 Ansvar for forsinkelse

Reklamationer over forsinkelse ved ProSonas A/S’s ydelser skal fremsættes straks og skriftligt.

ProSonas A/S søger at afhjælpe eventuelle forsinkelser undervejs i projektet sådan, at den aftalte leveringstermin for den færdige produktion fortsat kan overholdes. For forsinkelser kan Kunden alene gøre ansvar gældende i overensstemmelse med det anførte under ansvar og ansvarsbegrænsning.

22 Ansvar for mangler

Reklamation over mangler ved en af ProSonas A/S leveret produktion, skal fremsættes skriftligt overfor ProSonas A/S uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest 48 timer fra leveringstidspunktet. En mangel anses at foreligge, hvis det af ProSonas A/S leverede ikke opfylder Kundens kravspecifikation, med de ændringer Kunden måtte have godkendt undervejs.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation over mangler, er ProSonas A/S’s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af ny produktion ud fra allerede optaget materiale (master materiale) inden for rimelig tid.

ProSonas A/S er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale Kunden en kompensation for den mangelfulde produktion, svarende til den oprindelige fakturaværdi ekskl. moms for den mangelfulde produktion. Kunden kan ikke herudover gøre krav gældende mod ProSonas A/S i tilfælde af mangler.

Alle reklamationer over mangler skal indrapporteres gennem det af ProSonas A/S anviste online system. Er et forhold rapporteret på anden måde, skal det anses for ikke-rapporteret førend det tidspunkt Kunden indberettet forholdet via det anviste system.

24 Ansvar og ansvarsbegrænsning

ProSonas A/S påtager sig erstatningsansvar over for Kunden i henhold til dansk rets almindelige regler, med de undtagelser som fremgår af denne aftale.

ProSonas A/S er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab som følge af at en aftalt produktion ikke er til kundens rådighed på det aftalte tidspunkt mv. Omkostninger til location, tredjeparter og egen interne omkostninger og tidsforbrug anses for indirekte tab, som ProSonas A/S ikke kan gøres ansvarlige for.

Skyldes en forsinkelse eller mangel ProSonas A/S’s forhold, afhjælper ProSonas A/S sådanne forhold for egen regning i overensstemmelse med det anførte under afsnittene om ansvar for forsinkelse og ansvar for mangler. ProSonas A/S’s økonomiske ansvar er i alle tilfælde og for alle kumulerede krav der relaterer sig til aftalen begrænset til et beløb svarende til 100 % af den aftalte fastpris for en opgave, og hvor der ikke er aftalt fastpris, da 100 % af det faktisk fakturerede beløb fra ProSonas A/S for udførelse af opgaven.

25 Referencebrug

ProSonas A/S har ret til at anvende Kundens navn og logo samt eventuel beskrivelse af opgaven på sin referenceliste.

26 Tvister

Eventuelle tvister er undergivet dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal afgøres ved retten i Kolding som første instans. Retsplejelovens almindelige henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.

Vedrører tvisten en krænkelse af ProSonas A/S’s rettigheder, kan ProSonas A/S’s endvidere anlægge sag på stedet hvor krænkelsen sker eller har effekt samt ved Kundens hjemting.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.